การประชุมบุคลากรกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 10 ตุลาคม 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานและดำเนินการประชุมบุคลากรกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 4/2566 เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานร่วมกัน ซึ่ง ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้รับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกกลุ่มงานปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล รวมถึงกำกับติดตามการดำเนินงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง ลดการซ้ำซ้อนของงาน มองจุดเน้นและผลลัพธ์ของงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการอย่างเต็มที่