การติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ระดับพื้นที่ด้านการส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน (Financial Literacy) สำหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่ 28 กันยายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมการติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับพื้นที่ด้านการส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน (Financial Literacy) สำหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จากสำนักงานณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนดอนตาลวิทยา โดยมี นายธนิต ทองอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา และคณะครู ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานฯ ต่อคณะกรรมการติดตามฯ