โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

วันที่ 26 กันยายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ณ ห้องประชุมช้างน้าว โรงเรียนมุกดาหาร กล่าวรายงานโครงการโดย นายเอกชัย อ้อทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน โดยมีลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมการประชุม ในการนี้ ได้มีกิจกรรมผูกข้อมืออวยพรแก่ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชในปี 2566 จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา