การติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้าติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ โรงเรียนในสังกัดขนาดเล็ก ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยคณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจสอบเอกสารของโรงเรียน โดยมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอเอกสารต่อคณะกรรมการ