สุ่มตรวจเยี่ยมแผนเผชิญเหตุ/แผนป้องกันเหตุ ของโรงเรียนในสังกัด มาตรการความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 28 มิถุนายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย คณะทำงานสุ่มตรวจเยี่ยมแผนเผชิญเหตุ/แผนป้องกันเหตุ ประจำปี 2566 ดำเนินการสุ่มตรวจเยี่ยมแผนเผชิญเหตุ/แผนป้องกันเหตุ ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอุดมวิทย์ และโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ตามมาตรการความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายความปลอดภัย