โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกและขยายผลการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกและขยายผลการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานด้วยกระบวนการโค้ช ปี พ.ศ.2566 จังหวัดมุกดาหาร “กิจกรรมพัฒนาทีมแกนนำระดับจังหวัด ด้านทักษะกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียน” โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหาร จำนวน 10 โรงเรียน สังกัด สพป.มุกดาหาร จำนวน 15 โรงเรียน และสังกัดโรงเรียนเอกชน จำนวน 1 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุกดาหาร