การคัดเลือกเด็ก และเยาวชนเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 โดยกิจกรรมการคัดเลือกดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมพื้นถิ่น ด้านศาสนา ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านการแสดง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย