ติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้าติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยคณะกรรมการ ฯ  ได้เข้าตรวจสอบเอกสารของโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ได้แก่ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม โดยมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอเอกสารต่อคณะกรรมการ