การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดอนตาลวิทยา และโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โดยคณะนิเทศ ติดตามฯ ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาและคุณภาพของการจัดการศึกษา พร้อมรับฟังสภาพปัญหา ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาให้สามารถเปิดภาคเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด