ร่วมรับชมรายการ “คลินิก สตผ.” สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 20 เมษายน 2566

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมรับฟังรายการ “คลินิก สตผ.” ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติด้วยระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติบนหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร