การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน)

วันที่ 4 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น.

นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 ราย โดยดำเนินการประเมิน พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงานของผู้เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา