การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

วันที่ 30 มีนาคม 2566

สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เข้าประเมินเชิงประจักษ์สถานศึกษาในสังกัด ที่สมัครเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้แก่ โรงเรียนดงหลวงวิทยา และโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร