การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล(GSHPS)เขตสุขภาพที่ 10

วันที่  11  มิถุนายน  2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาววิสาขา เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายจตุรวิทย์ กรรณิกา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล สนับสนุนโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน(ตาย) ด้วยหลัก 10อ (Thailand 10 for Health) วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล โครงการสถานีบริการสุขภาพ ด้วยตนเองในสถานศึกษา(Health Station at School : HSS) และโครงการเด็กไทยสายตาดี ณ  ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี