การติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบการติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่  14 พฤษภาคม  2567

คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยคณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจสอบเอกสารของโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ตามแผนการตรวจสอบภายใน โดยมี นายกิตติชัย ปัญญารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอเอกสารต่อคณะกรรมการ