การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 13 มีนาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า ศึกษานิเทศก์ และนายณัฐพงศ์ นัยจิต ปฏิบัติหนน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 (รุ่นที่ 2 ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการ 10-17 จำนวน 124 เขต เขตละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 248 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร