กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี เกษร สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน นำคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคีเป็นหมู่คณะและห่างไกลยาเสพติด