สหวิทยาเขตคำชะอีหนองสูง
สหวิทยาเขตสะพานอินโดจีน
สหวิทยาเขตมุกนิคม