รวมผลงานวิชาการ/รางวัล

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอนที่เป็นครูดี มีความประพฤติดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่รักของนักเรียนเพื่อนครู และชุมชน ให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” นั้น           การสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน …
Read More
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เ’ปีน “ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อเป็นเครื่องมือในการขยายผลการขับเคลื่อน “สถานศึกษาพอเพียง” ซึ่งกำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงาน อื่นๆ ในการดำเนินการพัฒนาตามความเหมาะสม และร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาดำเนินการ กำกับ ติดตามประเมินผล การพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” สู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ชองเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” …
Read More
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 รายการดังนี้ 1. หน่วยงานที่มุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ 2. หน่วยงานที่มุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ …
Read More