รวมผลงานวิชาการ/รางวัล

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอนที่เป็นครูดี มีความประพฤติดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่รักของนักเรียนเพื่อนครู และชุมชน ให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” นั้น           การสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน …