ผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตแก้วกินรี

ผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตมุกนิคม

ผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตสะพานอินโดจีน

ผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตคำชะอีหนองสูง