ติดต่อผู้บริหาร

ชื่อ : ดร.จรณเดช บุปผาชาติ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

เบอร์โทรศัพท์ : 0816002850

e-mail : jarondet52@hotmail.com

ชื่อ : นายโชคชัย จันทะโสตถิ์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

เบอร์โทรศัพท์ : 0806284388

e-mail : chok0806284388@gmail.com

ชื่อ : สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

เบอร์โทรศัพท์ : 0611102092

e-mail : suchat02092@gmail.com