ประวัติโดยย่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ 147 อาคารชีวเกษตร ถนนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยแต่เดิมนั้นอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารรวมกัน จำนวน 81 โรง  ต่อมาเมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ      เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 และมีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา     ส่งผลให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดมุกดาหารต้องแยกออกจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครพนมและมาอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด จำนวน 30 โรงเรียน โดยในระยะเริ่มแรกนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายเลียง ผางพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมุกดาหาร ให้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นครั้งแรก โดยใช้อาคารชีวเกษตร ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนมุกดาหารเป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นการชั่วคราว นายเลียง ผางพันธ์ ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานและดำเนินงาน ต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร รวมทั้งมีการร่วมกันระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารในระยะเริ่มแรก

       ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการเกลี่ยอัตรากำลัง โดยเริ่มมีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานต่าง ๆ เป็นครั้งแรก และในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสุพร สามัตถิยะ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเป็นคนแรก และ แต่งตั้งนายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนราษีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ให้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเป็นคนแรก และแต่งตั้ง นายธีรภัทร วงษ์สว่าง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมให้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ในเวลาต่อมา  

วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเป็นองค์กรคุณภาพ บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

    1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ
    2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
        ด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ
    3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
    4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่องค์กรคุณภาพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    5. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในทุกด้าน ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

เป้าประสงค์

    1. ผู้เรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าความสำคัญในสถาบันหลักของชาติ พร้อมยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
    3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม คุณลักษณะ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชาชีพ มีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  มีศักยภาพในการแข่งขันในเขตพัฒนา
        เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน 21
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมมีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล
    5. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีภูมิทัศน์สะอาดร่มรื่นสวยงาม บรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
    6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญา
        ของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์

    1. ส่งเสริมการเพิ่มโอกาสในการรับบริการทางการศึกษาและการมีศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
    2. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
    3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล 
    4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ที่เน้นการใช้นวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญา
        ของเศรษฐกิจพอเพียง
    5. ส่งเสริมสุขภาวะ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน

วัฒนธรรมองค์กร

     “บริการด้วยใจ” SERVICE MIND