การประชุมปรึกษาหารือการจัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ปี 2565

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น.

นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือการจัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ปี 2565 โดยมีนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด