การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น.

นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำเขตตรวจราชการที่ 11 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมีนายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมขยายผลในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป