กิจกรรมค่ายจุดประกายโครงงานและนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ม.4 และ ม.5

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมค่ายจุดประกายโครงงานและนวัตกรรมสำหรับนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 ในวันที่  26-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้เชิญวิทยากร จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ดังนี้ คุณครูศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค ครูคณิตศาสตร์ คุณครูชิตพงศ์ เหนือเกาะหวาย ครูคอมพิวเตอร์ และคุณครูขุนทอง คล้ายทอง ครูวิทยาศาสตร์ วิทยากรทั้ง 3 ท่าน มีผลงานเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานนักเรียนที่มีคุณภาพ


Leave a Comment

Your email address will not be published.