โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นโรงเรียนดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น โรงเรียนดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีโรงเรียนและข้าราชการครูที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ดังนี้

1. ประเภทโรงเรียนดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร

          2. ประเภทครูผู้สอนดีเด่น มีข้าราชการครู โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร ที่ได้รับเกียรติบัตร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

                   2.1 นายชาติชาย เพียสา  

                   2.2 นายเชิดพงษ์ วงษาเนาว์

                   2.3 นางสาวนิตยา บรรทัดเรียน

                   2.4 นางวิริยา เชี่ยวชาญ

                   2.5 นางสาวจันทิพย์ สุวรรณพันธ์

                   2.6 นายรุ่งปรีดา มูลสุวรรณ

                   2.7 นางสาวกาญจนา สลางสิงห์

                   2.8 นางกันต์ชนก ฆารธง

                   2.9 นางสาวรัตน์ศิยา จูมแพง

                   2.10 นายวัฒนา ศรีสวัสดิ์

                   2.11 นางสาวเมธินี อังคณา

                   2.12 นางสาวศริวิมล แสนสุภา

                   2.13 นางสาวศิริรัตน์ ไชยศล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดที่ได้รับรางวัลดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้