โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ได้รับการประกาศให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ปีการศึกษา 2563

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เ’ปีน “ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อเป็นเครื่องมือในการขยายผลการขับเคลื่อน “สถานศึกษาพอเพียง” ซึ่งกำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงาน อื่นๆ ในการดำเนินการพัฒนาตามความเหมาะสม และร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาดำเนินการ กำกับ ติดตามประเมินผล การพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” สู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ชองเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” อย่างสมํ่าเสมอ นั้น
ในปีการศึกษา 2563 หน่วยงานที่จัดการศึกษา ได้มืการพัฒนาเสริมศักยภาพความเข้มแข็ง สถานศึกษาพอเพียงให้สามารถเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” โดยผ่านกระบวนการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน จำนวน 157 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 42 แห่ง กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จำนวน 9 แห่ง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 211 แห่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการประกาศให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับโรงเรียนมา ณ โอกาสนี้