การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ โดยใช้รูปแบบ PORPIENG’S MODEL

รายงานผลการสร้างนวัตกรรม ประเภทการจัดการเรียนรู้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบ PORPIENG’s MODEL ของโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานการดำเนินตามโครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการตามโครงการ มีผลตามที่วางแผนตามเป้าหมายวางไว้เป็นอย่างดี จึงขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป