โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนิต ทองอาจ ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ทั้ง 5 ภูมิภาคที่วังสระปทุม และในเวลา 11.00 น. รับบริจาครถตู้ 1 คัน จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร