การประชุมคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

วันที่ 19 ธันวาคม 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานและดำเนินการประชุมคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดยมีบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร