จังหวัดมุกดาหาร มอบรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษา ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรกิจกรรมด้านความปลอดภัย ด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 แก่สถานศึกษา ชาวแรงงาน และสถานประกอบกิจการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร