การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (กำหนดปฏิทินการย้ายฯ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ว๑๑๐ ลว ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)