147 โรงเรียนมุกดาหาร (อาคารเกษตร) ถนนมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

sesaomuk@muk.ac.th