จำนวนนักเรียนรายบุคคล

ข้อมูลที่จัดเก็บตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2564 (DMC 2563 รอบที่ 3) ถึงปัจจุบัน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

https://sites.google.com/sesaomuk.go.th/dlict-sesaomuk/dmc?authuser=0