ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประชุมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ผอ.สพม./ผู้แทน ผอ.รร/ผู้แทน รร.เอกชน/ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ได้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน และในวันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 คนได้เลือกกันเองให้เหลือจำนวน 5 คนทำให้ได้คณะกรรมการครบทั้ง 9 คน ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ซึ่งจะสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารต่อไป